write(' '+ts1+ts2+' '); info[no-Smpam)@aarika.ee Registreerumisel palume teatada: Suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev Isikuandmed Kontaktandmed Peamised probleemid, mille tõttu teenusele pöördutakse Esimesel korral tuleb kindlasti kohale tulla teenuse saajal koos esindajaga ning kaasa võtta: • Suunamiskiri • Eelmine rehabilitatsiooniplaan kui on olemas • Võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest Rehabilitatsiooniteenus Tallinnas - Aarika OÜ Pakume puudega inimestele rehabilitatsiooni ja mitmesugust iseseisvat toimetulekut toetavaid rehabilitatsioonitaanuseid meie Tallinna kesklinnas asuvas rehabilitatsioonikeskuses.
Asutusest      Teenused      Kontakt      

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Alates 01.01.2016 osutab Aarika OÜ Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.

 

Mis on sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT)? 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on puudega inimesele osutatav sotsiaalteenus, mille raames tehakse rehabiliteerivaid tegevusi rehabilitatsiooniprogrammi, SRT vajaduse kindlaks määramisel koostatud tegevuskava või isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel ja SHS § 62 lõikes 2 nimetatud eesmärkidel.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, eesmärgiga õpetada ja arendada puudega inimese igapäevaelu oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja arendada töövõime eeldusi.

 

Kuidas toimub teenuse eest tasumine?

Riik võtab õigustatud isikult üle SRT eest tasu maksmise kohustuse.

SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmist võib taotleda:
- alla 16-a puudega laps,
- vanaduspensioni ealine puudega isik,
- tööealine (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega isik,
- tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega isik, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas.

 

Lisaks on SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisele õigus ilma teenust taotlemata järgmistel isikutel:
- kõigil esmakordselt puuet taotlevatel alla 16-a vanustel lastel. Korduvalt puuet taotlevatel lastel juhul, kui ekspertarsti otsustuse kohaselt rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puude raskusastme määramiseks.

 

Kuidas sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele saada?

Teenusele saamiseks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmiseks (blankett kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel või kohapeal).  

 

Taotlust SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmiseks ei pea esitama alla 16-a lapsed, kes suunatakse rehabilitatsiooniteenusele puude ekspertiisi taotluse alusel seoses puude raskusastme määramisega.

 

Alla 16-a isiku taotlus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul, 16-a ja vanema isiku taotlus vaadatakse läbi ja teenuse eest tasu maksmise ülevõtmine otsustatakse 40 tööpäeva jooksul.

 

SKA võtab SRT eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks.
Isikult, kellel on enne 2016. a koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan, võtab SKA tasu maksmise kohustuse üle kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõpuni, aga mitte kauem kui 31.12.2018.

 

 Kellele osutatakse sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust?

•            Eelisjärjekorras puude raskusastet taotlevad lapsed.

•            Puudega lapsed.

•            Terviseolukorrast põhjustatud vähenenud tegevusvõimega tööealistel ja vanaduspensioni ealistel isikutel on õigus SRT-le juhul, kui on tuvastatud teenuse vajadus. Seetõttu enne tasu maksmise kohustuse ülevõtmist SKA hindab isiku rehabilitatsioonivajadust. Selleks võtab SKA juhtumikorraldaja isikuga ühendust ja lepib kokku hindamise toimumise aja ning koha.

 

Missuguseid teenuseid osutatakse?

1. Vastavalt SKA otsusele koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan .
2. Juhendatakse isikut rehabilitatsiooniprotsessis osalemisel ja vastavalt vajadusele tehakse selleks võrgustikutööd.
3. Hinnatakse rehabilitatsiooni tulemusi.
4. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniprogrammis, SKA juhtumikorraldaja koostatud tegevuskavas või isiklikus rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
• tegevusterapeudi teenused
• loovterapeudi teenused
• sotsiaaltöötaja teenused
• psühholoogi teenused
• eripedagoogi teenused
• logopeedi teenused
• füsioterapeudi teenused
• arsti teenus
• õe teenused
• kogemusnõustaja teenused

Kõiki teenuseid, v. a arsti teenus, osutatakse individuaalselt, perele või grupile. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

 

Missuguses mahus osutatakse sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust?

Enamikku teenustest võib vajadusel osutada kokku kuni kalendriaastaks kehtestatud maksimaalse maksumuse täitumiseni, näiteks puudega lastele kuni 1395 euro eest, puudega täiskasvanutele kuni 483 euro eest ja psüühilise erivajadusega tööealisel inimesel 2325 euro eest aastas.

Erandiks on järgmised teenused:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine,
• rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine,
• rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine,
• füsioterapeudi teenus.
Nimetatud teenustele on kehtestatud eraldi piirmäärad, näiteks rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise (rehabilitatsiooniplaani koostamise) teenust võib osutada kuni 206,55 euro eest kalendriaastas, füsioterapeudi teenust ja füsioterapeudi grupitöö teenust kokku võib osutada lastele 234,12 eest ja täiskasvanutele kuni 117,06 euro eest kalendriaastas.

 (allikas: www.sotsiaalkindlustusamet.ee)

 

 

Kuidas registreeruda sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele?

Rehabilitatsiooniteenustele ja rehabilitatsiooniplaani koostamisele registreerumiseks palume võtta ühendust telefonil 56 29 6019  või e-maili teel

 

Registreerumisel palume teatada:

  • Suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev
  • Isikuandmed 
  • Kontaktandmed
  • Peamised probleemid, mille tõttu teenusele pöördutakse

 

Esimesel korral tuleb kindlasti kohale tulla teenuse saajal koos esindajaga ning kaasa võtta:

•             Suunamiskiri

•             Eelmine rehabilitatsiooniplaan kui on olemas

•             Võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest

 

 

Registreeru vastuvõtule siin või helista 56 29 6019; 6620068

VASTUVÕTT
Registreeru vastuvõtule kohapeal, helistades või e-maili teel E.-R. 9.00-17.00

KONTAKT
Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
E-mail
Kontaktnumbrid (+372) 5629 60 19;
6620068

Kodulehtede valmistamine aara.ee

Rehabilitatsiooniteenus Tallinnas - Aarika

Alates 01 01

Rehabilitatsiooniteenus Tallinnas - Aarika OÜ

Pakume puudega inimestele rehabilitatsiooni ja mitmesugust iseseisvat toimetulekut toetavaid rehabilitatsioonitaanuseid meie Tallinna kesklinnas asuvas rehabilitatsioonikeskuses.
www.aarika.ee Copyright © 2014-2015 AARIKA OÜ